خدمات پشتیبانی کسب و کار شما

سیاست محرمانگی همکاری با شما اولویت ما میباشد

خدمات اداری
​​​​​​​قرارداد محرمانه
​​​​​​​خدمات خصوصی
​​​​​​​خدمات به مشتری شما
​​​​​​​خدمات خرید و ارسال آن
انجام مأموریت های تجاری
خدمات دستیار شخصی شما
​​​​​​​تحقیقات میدانی کسب و کار شما
​​​​​​​تحقیقات بازار و ارسال اطلاعات مورد نیاز شما

خدمات خصوصی و قرارداد محرمانه در رونق کسب و کار شما
مراجعه مستقیم و حضوری به مکان های مورد نظر کسب و کار شما
کنترل، دریافت و یا ارسال کالا به مکان های مورد نظر کسب و کار شما

پیگیری شخصی و اداری، مستقیم و حضوری کسب و کار شما طبق درخواست شما​​​​​​​
حضور مستقیم در برنامه ها، کنفرانس ها، همایش ها و نمایشگاه های بین المللی شما

پیگیری فعالیت های کسب و کارتان را به ما بسپارید 
بهترین خدمات اداری و کسب وکار طبق درخواست و نیاز شما را فراهم میکنیم 

قیمت و هزینه های خدمات ما

 ماهیانه 
از 5/000/000 تومان
بصورت توافقی و نوع خدمات